หน้าแรก / ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

ข้อมูลเนื้อหา หรือตัวเลขซึ่งเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันนำเสนอหรือได้มาในแต่ละหน้านั้น (เรียกโดยย่อในที่นี้ว่า “เนื้อหา”) ศูนย์การค้าไต้หวันไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินต่อความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความเหมาะสม และความน่าเชื่อถือ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ล้วนนำเสนอบนพื้นฐานของ “ความเป็นจริงในปัจจุบัน” และ “เท่าที่มีอยู่” ศูนย์การค้าไต้หวันขอสงวนสิทธิโดยเปิดเผยอย่างชัดแจ้งในการรับประกันทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึงความเหมาะสมในการนำไปวางจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น โดยไม่จำกัดอยู่เพียงเท่าที่กล่าวมานี้

ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันด้วยตัวเอง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สมาคมการค้าต่างประเทศไม่รับผิดชอบต่อ (1) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานของบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (2) การได้รับข้อมูลหรือการดำเนินธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (3) ข้อความหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ 3 บนเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน และ (4) เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นพิเศษหรือโดยบังเอิญ มีบทลงโทษหรือก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และจะไม่ชดเชยต่อความเสียหายในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น