Trang đầu/Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

TAITRA không có bất cứ biểu đạt hoặc phán đoán nào về độ chính xác, tính thời hạn, độ thích hợp và độ tin cậy của các thông tin hoặc dữ liệu do Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp cung cấp hoặc do trang web này có được. Toàn bộ nội dung của trang web đều được cung cấp dựa trên cơ sở “hiện trạng” và “hiện có”, TAITRA tuyên bố rõ không có bất cứ sự bảo lãnh (bảo đảm) công khai hoặc ngầm nào hết, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn độ thích hợp thương mại, độ thích hợp đối với mục đích nhất định và không xâm hại quyền lợi của người khác.

Tất cả người sử dụng phải tự chịu sự rủi ro khi sử dụng Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp. Trong mọi trường hợp, TAITRA đều không chịu trách nhiệm bồi thường đối với: (1) Sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ của Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp; (2) Thông tin có được từ Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp hoặc giao dịch do website này thực hiện; (3) Sự trần thuật hay hành vi của người thứ 3 trên Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp; và (4) Mọi sự thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, liên đới, đặc biệt, có tính xử phạt hoặc có tính pháhh sinh do những việc khác có liên quan đến dịch vụ của Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp gây nên.