Trang đầu/Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp. Nội dung website ghi rõ là điều khoản sử dụng được thỏa thuận (điều khoản sử dụng) giữa bạn (“người sử dụng” hoặc “bạn”) và Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Hoa Dân Quốc (“TAITRA” hoặc “chúng tôi”) Bạn phải lưu trữ và sử dụng Trang web sản phẩm Đài Loan cao cấp Taiwan Excellence Website (Địa chỉ: www.taiwanexcellence.org) (“Trang web này”) do TAITRA vận hành căn cứ theo điều khoản sử dụng, khi bạn lưu trữ và/hoặc sử dụng trang web này, tức bạn đồng ý tuân thủ điều khoản sử dụng này và chịu sự ràng buộc của nó. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây, nếu bạn không chấp thuận điều khoản sử dụng này, xin đừng sử dụng website này.

 • Điều khoản thông thường

  1. Nội dung của website này Trang web này cung cấp một giao diện trực tuyến, giúp công ty hoặc các doanh nghiệp khác có thể lưu trữ hoặc sử dụng các thông tin, dữ liệu, văn bản, văn tự, ảnh, clip, danh bạ công thương, file, cơ sở dữ liệu, danh mục, dịch vụ hoặc cơ chế do trang web này cung cấp và/hoặc sử dụng dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B của trang web này và các dịch vụ khác để triển khai thương mại điện tử (“nội dung”).
  2. Sửa đổi. TAITRA có thể căn cứ theo quyết định của mình, sửa đổi điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào, và công bố điều khoản sử dụng theo phiên bản mới nhất trên trang web này, mà không cần phải thông báo riêng cho hội viên, người sử dụng có nghĩa vụ xem xét điều khoản sử dụng được công bố mới nhất. Không có sự đồng ý của TAITRA, không được sửa chữa hoặc thay đổi.
 • Chấp thuận điều khoản sử dụng

  Người sử dụng chấp thuận những điều khoản và điều kiện ghi trong điều khoản sử dụng này. Sau khi lưu trữ và/hoặc sử dụng trang web này, tức người sử dụng đã chấp nhận và đồng ý sự ràng buộc của điều khoản sử dụng này, bất kể trên thực tế người sử dụng có đọc và xem kỹ điều khoản sử dụng này hay không. Khi lưu trữ, sử dụng, tiếp trục lưu trữ và/hoặc sử dụng trang web này, tức người sử dụng biểu thị chấp nhận và đồng ý sự ràng buộc của phiên bản mới nhất của điều khoản sử dụng này. Nếu người sử dụng không đồng ý những điều khoản và điều kiện quy định trong phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng này, người sử dụng phải lập tức ngừng sử dụng trang web này.

  Điều khoản sử dụng này cùng với phụ lục và tài liệu kèm theo được đưa vào chính sách quyền riêng tư của trang web này, và điều khoản người sử dụng cần tuân thủ mà TAITRA công bố theo từng khoảng thời gian, cùng tạo sự đồng thuận hoàn toàn giữa người sử dụng và TAITRA, và thay thế cho nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan trên trang web này, và mọi thỏa thuận, lời hứa hoặc bảo đảm trước đây của Điều khoản sử dụng này do trang web này hoặc cung cấp thông qua trang web này.

 • Nội dung cung cấp

  1. Nội dung được cung cấp. TAITRA có quyền quyết định hoàn toàn đối với nội dung và cách cung cấp của trang web này. Người sử dụng xác nhận TAITRA có thể tùy thuộc sự cân nhắc của mình để gỡ bỏ, sửa đổi, nâng cấp, tạm dừng, hủy bỏ hoặc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ nội dung, mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng.
  2. Những hạn chế trong sử dụng. TAITRA có quyền hạn chế việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của người sử dụng bởi bất cứ nguyên nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi hoặc gỡ bỏ bất cứ thông tin nào mà người sử dụng dán trên trang web này, hoặc tiến hành kiểm tra trước, mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng. TAITRA có quyền tùy thuộc sự cân nhắc đơn phương, gỡ bỏ những thông tin mà Hiệp hội cho là bất hợp pháp, có khả năng gây ra việc phát sinh trách nhiệm của TAITRA, vi phạm điều khoản sử dụng này, hoặc những thông tin mà TAITRA cho là không phù hợp, người sử dụng xác nhận và đồng ý TAITRA được hạn chế nội dung sử dụng của người sử dụng, và không chịu mọi trách nhiệm bồi thường.
  3. Nội dung do bên thứ 3 cung cấp. Người sử dụng xác nhận và đồng ý, các nội dung nhất định mà trang web này cung cấp có khả năng là do bên thứ 3 cung cấp (“nội dung của bên thứ 3”), TAITRA hoàn toàn không chịu trách nghiệm đối với nội dung của bên thứ 3. TAITRA có quyền tùy thuộc sự cân nhắc của mình để gỡ bỏ, sửa đổi, nâng cấp, tạm dừng, hủy bỏ hoặc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ nội dung của bên thứ 3 này, mà không cần phải thông báo trước cho người sử dụng, hơn nữa TAITRA không chịu mọi trách nhiệm đối với biện pháp này.
 • Những hạn chế trong sử dụng

  1. Không được bán lại. Mục đích lưu trữ, sử dụng và /hoặc đọc kiểm tra trang web này của người sử dụng, phải hạn chế là mục đích thao tác cá nhân hoặc nội bộ của người sử dụng, nghiêm cấm sử dụng nội dung trang web này cho mọi mục đích mà điều khoản sử dụng này không thể hiện rõ là được cho phép. Người sử dụng đồng ý khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của TAITRA, không được vgườục đích phườục đí,bopyụại, hoặc c y mục đích thương mại khác, m c đến hành copy, biên soạn lại, download và/hoặc lấy theo hệ thống bất kỳ nội dung nào của trang web này.
  2. Không cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng sử dụng. Các sản phẩm và dịch vụ được đăng trên trang web này chỉ cung cấp cho các giao dịch B2B, người sử dụng không được mua bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của trang web này với cương vị là người tiêu dùng sau cùng, cũng không được cung cấp bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho người tiêu dùng sau cùng tại trang web này. Nếu vì vậy dẫn đến bất cứ thiệt hại nào của TAITRA, người sử dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường đối với TAITRA.
  3. Vi phạm biện pháp an toàn. Người sử dụng không được vi phạm hoặc tìm cách vi phạm các biện pháp an toàn của trang web này, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc như lưu trữ những thông tin mà người sử dụng được lưu trữ; đăng nhập vào các máy chủ hoặc tài khoản không được ủy quyền lưu trữ; tìm cách kiểm tra thăm dò, kiểm tra hoặc thử những kẽ hở của hệ thống hoặc của trang web; tìm cách phá hoại sự an toàn hoặc biện pháp kiểm tra khi không có sự ủy quyền thích hợp; tìm cách gây nhiễu các dịch vụ dành cho hội viên, máy chủ hoặc trang web; hoặc gửi thư điện tử không được người nhận cho phép. Trường hợp người sử dụng vi phạm sự an toàn của hệ thống và của trang web, có khả năng sẽ phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.
  4. Hành vi vi phạm pháp luật Khi sử dụng trang web này, người sử dụng không được: (1) Vi phạm bất cứ quy định pháp luật liên quan nào để gửi, phát tán hoặc lưu trữ dữ liệu; (2) Xâm phạm sáng chế độc quyền, thương hiệu, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ và các quyền lợi khác của người khác; cũng không được vi phạm quyền riêng tư, quyền sử dụng ảnh chân dung hoặc những quyền lợi các nhân khác của người khác; (3) Phát biểu bất cứ phát ngôn nào theo cách phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù hận; (4) Có bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.
  5. Không có khả năng ký kết hợp đồng. Người sử dụng nếu không có năng lực ký kết hợp đồng có sự ràng buộc về pháp luật, không được sử dụng trang web này.
  6. Quảng cáo không đúng sự thực. Người sử dụng không được đăng những nội dung không đúng sự thực, không chính xác, có tính chất gây hiểu sai lệch và có tính phỉ báng, cũng không được đăng những quảng cáo có tính lường gạt và có liên quan đến mua bán hàng giả.
  7. Thư rác. Người sử dụng không được gửi thư rác, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc gửi bất kỳ thư điện tử chưa được sự cho phép của người nhận dưới mọi hình thức.
  8. Những hạn chế trong hợp đồng. Người sử dụng hiểu rằng, các điều khoản liên quan khác thuộc phần hạn chế sử dụng và thuộc điều khoản sử dụng này có quy định trong điều số 4, là sự hạn chế của hợp đồng, sự hạn chế có khả năng không thể dùng biện pháp kỹ thuật để tạo ràng buộc trên trang web này.
  9. Người sử dụng không được có những hành vi như sau:
   • Cung cấp các thông tin dữ liệu có tính lường gạt, hoặc chào hàng b án hàng hoặc tìm cách bán những hàng hóa có liên quan đến hàng giả hoặc tang vật hoặc những vật phẩm mà các quy định luật pháp liên quan nghiêm cấm tiêu thụ và/hoặc tiếp thị, hoặc triển khai những hoạt động phi pháp.
   • Xâm hại hoặc dùng các phương thức khác để khuyến khích người khác xâm hại hoặc vi phạm quyền tác giả, sáng chế độc quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh của bên thứ 3, hoặc các quyền lợi dành riêng khác, quyền riêng tư hoặc các quyền lợi hợp pháp khác.
   • Vi phạm các luật, điều lệ hoặc các quy định liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế chỉ có quản chế xuất nhập khẩu liên quan, cạnh tranh không lành mạnh, quản chế ngoại hối, cấm kỳ thị; hoặc các luật, điều lệ hoặc quy định có liên quan đến quảng cáo không đúng sự thật.
   • Cung cấp hoặc chào mời những thông tin, nội dung và hình ảnh khiêu dâm.
   • Quảng bá kỳ thị chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, sự khuyết tật, xu hướng giới tính và tuổi tác.
   • Cung cấp những thông tin dữ liệu bao gồm gây tổn hại danh dự, phỉ báng, đe đọa bất hợp pháp hoặc thông tin quấy rầy bất hợp pháp.
   • Các hành vi có liên quan tới việc sao chép, biên soạn lại, lợi dụng hoặc lạm dụng danh bạ công thương, cơ sở dữ liệu, các danh mục và những thông tin dữ liệu khác thuộc riêng về TAITRA.
   • Có kế hoạch phá hoại độ hoàn chỉnh của hệ thống hoặc của trang web của TAITRA và/hoặc người sử dụng nội dung sử dụng, hoặc tìm cách tự xâm nhập vào hệ thống máy tính hoặc trang web loại này.
   • Sử dụng hoặc cung cấp bất cứ virus máy tính có thể gây phá hoại, gây nhiễu, làm đứt đoạn hoặc lạm dụng phần mềm hoặc hệ thống phần cứng, thông tin hoặc thông tin cá nhân, hoặc các thiết bị và các mã số có tính phá hoại khác.
   • Cung cấp những thông tin dữ liệu bao gồm tạo ra những quảng cáo hoặc sự quấy rầy không được ủy quyền (bao gồm nhưng không hạn chế chỉ có thư điện tử rác), xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc cổ vũ người khác có khả năng dẫn đến các hành vi như cấu thành tội hình sự, hành vi dẫn đến trách nhiệm dân sự và hành vi vi phạm quy định pháp luật.
   • Cung cấp những đường link trực tiếp hoặc gián tiếp của các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung hay các thông tin dữ liệu khác mà pháp lệnh hoặc điều khoản sử dụng này nghiêm cấm, hoặc bao gồm sự mô tả đối với sản phẩm, dịch vụ, nội dung hoặc thông tin dữ liệu loại này.
   • Những phần hành vi có kế hoạch lường gạt những người sử dụng khác hoặc những người sử dụng khác của trang web này hoặc có những mục đích bất hợp pháp khác.
   • Vi phạm pháp luật một trách trực tiếp hoặc gin htiếp
 • Quyền sở hữu trí tuệ

  Nội dung của trang web này đều thuộc sở hữu tài sản trí tuệ của TAITRA hoặc những người có quyền lợi liên quan khác, và được sự bảo hộ về quyền tác giả, quyền thương hiệu và các quyền lợi chuyên biệt khác, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của TAITRA hoặc những người có quyền lợi liên quan khác, ngoài ra không được tải hoặc sao chép copy bằng các hình thức khác. Nội dung của mọi quyền lợi, quyền sở hữu và quyền sở hữu tài sản trí tuệ, đều thuộc về TAITRA. Nghiêm cấm sử dụng khi không có sự đồng ý của TAITRA, TAITRA sẽ bảo lưu mọi quyền lợi liên quan.

 • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và hạn chế trách nhiệm

  1. Không cần chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người sử dụng. TAITRA hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người sử dụng trên trang web này, cũng không cần phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do hành vi của người sử dụng này gây ra cho bất kỳ ai.
  2. Không phải chịu trách nhiệm đối với thông tin dữ liệu mà người sử dụng cung cấp. TAITRA không chịu mọi trách nhiệm đối với toàn bộ thông tin dữ liệu do người sử dụng hoặc bên thứ 3 đăng tải, bao gồm nhưng không hạn chế chỉ có các thông tin lường gạt, không đúng sự thực, có tính chất gây hiểulầm , không chính xác, có tính phỉ báng, tính xúc phạm hoặc thông tin bất hợp pháp, và cũng không phải chịu trách nhiệm đối với người sử dụng này hoặc bên thứ 3 này, rủi ro thiệt hại của loại thông tin dữ liệu này đều do hội viên chịu trách nhiệm. TAITRA không có nghĩa vụ thẩm duyệt nội dung do người sử dụng đăng trên trang web này.
  3. Không cần phải chịu trách nhiệm đối với lỗi hoặc sự gi ngắtạn của trang web này. TAITRA không cần phải chịu trách nhiệm về người sử dụng hoặc bên thứ 3, đối với bất kỳ loại tổn thất, tổn hại, chủ trương/yêu cầu, trách nhiệm hoặc tổn thất gây ra dưới đây: (i) Trang web này, dịch vụ này hoặc nội dung hay hàng hóa có được từ trang web này xảy ra sai sót, thiếu chính xác hoặc bị sót, (ii) Trang web này hoặc chức năng và sự cung ứng của nó không thể sử dụng hoặc bị ngắt, (iii) Người sử dụng sử dụng trang web này, (iv)Nội dung của trang web này, hoặc (v) Do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này dẫn đến bị chậm trễ hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ.
  4. Miễn trừ trách nhiệm về nội dung cung cấp. Nội dung của trang web này và/hoặc do trang web này cung cấp đều được cung cấp theo hiện trạng, TAITRA xin được tuyên bố rõ không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm, bất kể là sự bảo đảm công khai hay có tính chất ngầm, bao gồm nhưng không hạn chế chỉ có những bảo đảm có liên quan đến quyền về tài sản, chất lượng, điều kiện, tính năng, độ chính xác, độ tin cậy, độ thích hợp cho tiêu thụ hoặc sự bảo đảm không xâm phạm quyền lợi, đồng thời trong phạm vi lớn nhất mà pháp luật cho phép, loại trừ những sự bảo đảm, tuyên bố, điều kiện và điều kiện như nêu trên. Người sử dụng phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro đối với trang web này hoặc nội dung sử dụng thông qua trang web này.
  5. Không phát biểu tuyên bố đối với độ chuẩn xác và năng lực. TAITRA sẽ cố gắng đảm bảo độ hoàn chỉnh và độ chuẩn xác cao nhất của trang web này, nhưng trong phạm vi lớn nhất mà pháp luật cho phép, TAITRA không hề có bất cứ tuyên bố hoặc bảo đảm nào đối với tính hiệu quả, tính hợp pháp, độ chuẩn xác, chất lượng, độ tin cậy, độ ổn định và tính hoàn chỉnh của thông tin hoặc của sản phẩm do trang web này và/hoặc được cung cấp qua trang web này, hoặc đối với năng lực tiêu thụ sản phẩm của nhà cung ứng, hay đối với năng lực mua sản phẩm của người mua, cũng không tuyên bố và bảo đảm có thể hoàn thành đối với mọi giao dịch.
  6. Tự chịu rủi ro. Người sử dụng download nội dung sử dụng hoặc thông tin có được theo sự cân nhắc đơn phương, phải tự chịu các rủi ro liên quan, cũng phải tự chịu những thiệt hại về hệ thống máy tính hoặc thiệt hại dữ liệu do download hoặc sử dụng các thông tin dữ liệu nên trên gây ra.
  7. Không có sự bảo đảm ngầm. Ngoài những bảo đảm được nêu rõ trong điều khoản sử dụng này, TAITRA không cung cấp bất cứ sự bảo đảm nào đối với nội dung của trang web này.
  8. Những liên kết đến các trang web khác. Trang web này bao gồm những liên kết với các trang web của bên thứ 3, những liên kết dạng này được cung cấp là để tạo sự tiện lợi cho người sử dụng, mà không phải là sự bảo đảm của TAITRA đối với nội dung trang web của bên thứ 3 dạng này, vì vậy nếu người sử dụng tự kết nối đến các liên kết dạng này, thì phải tự chịu trách nhiệm về sự rủi ro.
  9. Cung cấp thông tin liên quan cho chính phủ. TAITRA có quyền hợp tác toàn diện với cơ quan chính phủ, công ty điều tra tư nhâ và /hoặc bên thứ 3 bị thiệt hại, để điều tra mọi hành vi khả nghi bị nghi phạm tội hình sự hoặc nhân sự. TAITRA có thể căn cứ theo yêu cầu của chính phủ, cơ quan chấp pháp hoặc người bị thiệt hại thứ 3, hoặc do có giấy gọi của tòa án hay các hành động pháp lý khác, mà tiết lộ danh tính, thông tin liên lạc hoặc các thông tin khác của người sử dụng, và hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với sự thiệt hại hoặc kết quả do những điều kể trên gây ra. Người sử dụng đồng ý không không thực hiện hành động, chủ trương và/hoặc yêu cầu (gồm yêu cầu tố tụng) đối với TAITRA về những hành vi tiết lộ nêu trên.
  10. Không có những thiệt hại có tính phát sinh thnh. TAITRA không cần phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bao gồm nhưng không hạn chế chỉ có những mục dưới đây: những thiệt hại đặc thù, trực tiếp, gián tiếp, kèm theo hoặc có tính phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn chỉ có do sử dụng trang web này, bất cứ ai không thể sử dụng trang web này, hoặc do tính năng bị vô hiệu, sai sót, bị sót, ngắt đoạn, bị lỗi, thao tác hoặc gửi đi chậm trễ, virut máy tính, hệ thống bị trục trặc, hoặc bên thứ 3 không được ủy quyền mà tự ý lưu trữ dữ liệu hội viên hoặc dữ liệu cá nhân, dẫn đến những tổn thất về lợi ích, uy tín, về sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, hoặc những thiệt hại do kinh doanh bị ngắt đoạn, bất kể TAITRA có báo trước về những thiệt hại có khả năng sẽ xảy ra hay không, cũng tương tự như vậy.
  11. Hạn chế trách nhiệm Trong điều kiện không ảnh hưởng tới các quy định ở trên và phù hợp với quy định pháp luật, đối với những sự thỉnh cầu có liên quan đến sử dụng nội dung, trang web này hoặc thông tin dữ liệu, sản phẩm hoặc văn bản giấy tờ mà trang web này cung cấp, TAITRA sẽ cùng nhân viên, đại lý, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, doanh nghiệp thành viên, đại diện, người kế vị, nhà cung ứng của bên thứ 3 cung cấp thông tin dữ liệu hoặc văn bản giấy tờ của hiệp hội, hoặc bất cứ ai đại diện TAITRA, phải chịu tổng trách nhiệm lũy kế đối với những người sử dụng với mức giới hạn tối đa là 20.000 Đài tệ, và mức tiền này được thay thế cho toàn bộ mức cứu tế khác mà người sử dụng có thể yêu cầu TAITRA, cũng không loại trừ việc yêu cầu người sử dụng phải xuất trình giấy tờ chứng minh thiệt hại thực tế.
 • Chính sách quyền riêng tư

  Chính sách quyền riêng tư của trang web này là một phần của điều khoản sử dụng này, nội dung chính sách quyền riêng tư hiện tại của trang web này được lưu trữ lại liên kết “Privacy Policy” ở phía dưới của rất nhiều trang của trang web này, hội viên cũng có thể bấm chọn tại đây, để tìm đọc chính sách quyền riêng tư quyền riêng tư của TAITRA. Do sự phát triển của mạng internet, chức năng an toàn và chính sách quyền riêng tư có khả năng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, do vậy, TAITRA có quyền sửa đổi hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư của hiệp hội bất cứ lúc nào, người sử dụng phải định kỳ theo dõi chính sách quyền riêng tư, để có được mọi tin tức cập nhật mới nhất.

 • Người sử dụng bồi thường

  Người sử dụng nếu vi phạm điều khoản sử dụng này (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố và bảo đảm) và những văn bản kèm theo và văn bản trích dẫn được đưa vào điều khoản sử dụng này, hoặc những dịch vụ sử dụng thông qua trang web này, hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn mọi hàng hóa, nội dung, dữ liệu thông tin được cung cấp; xâm phạm sáng chế độc quyền, quyền tác giả, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu tài sản trí tuệ khác của bên thứ 3), dẫn dến TAITRA, nhân viên, đại lý,thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, doanh nghiệp thành viên, đại diện, người kế vị, nhà cung ứng dữ liệu hoặc văn bản thuộc bên thứ 3, hoặc bất kỳ ai đại diện TAITRA phải chịu bất cứ trách nhiệm, yêu cầu, chủ trương, thiệt hại, chi phí (bao gồm nhưng giới hạn phí tố tụng và phí luật sư) và tổn hại, thì người sử dụng phải bồi thường mọi tổn thất phát sinh đã gây ra. TAITRA bảo lưu quyền lợi chuyên biệt và độc quyền để phòng ngừa và kiểm soát những việc nêu trên, đồng thời người sử dụng không vì vậy mà được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

 • Thông tư

  Trừ khi có quy định riêng, các thông tư pháp luật liên quan cung cấp cho TAITRA hoặc cho điều khoản sử dụng này, đều phải dùng thư điện tử hoặc công văn văn bản gửi tới TAITRA (Địa chỉ email: chaolin.wu@taitra.org.tw Địa chỉ: 5F., 333 Keelung Rd., Section 1, Taipei 11012, Taiwan R.O.C) TAITRA có quyền căn cứ theo thông tin của người sử dụng khi xin làm thủ tục, sẽ gửi thông tư pháp luật cho người sử dụng theo địa chỉ và địa chỉ email đã cung cấp cho TAITRA. Thông tư được gửi đi bằng email, trừ trường hợp bên gửi đi nhận được thông báo địa chỉ email của người nhận là địa chỉ vô hiệu lực, thì ngoài ra sau 24 tiếng đồng hồ gửi email đi thì coi như đã gửi đi. Nếu gửi thông tư bằng đường bưu điện, thì sau khi thông tư này được chuyển đến hòm thư nhận 3 ngày sẽ coi là đã được gửi đến nơi.

 • Các quy định khác

  1. Luật căn cứ áp dụng và tòa án có thẩm quyền. Luật căn cứ áp dụng của điều khoản sử dụng này là Luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc (không thích hợp áp dụng quy tắc chọn luật của nó). Đối với mọi tranh chấp giữa hai bên phát sinh do điều khoản sử dụng này, lấy Tòa án địa phương thành phố Đài Bắc Trung Hoa Dân Quốc làm toàn án có thẩm quyền giải quyết phiên toàn sơ thẩm.
  2. Không có quan hệ đại lý. Điều khoản sử dụng này không tạo ra hoặc có khả năng tạo ra bất kỳ quan hệ đại lý, đối tác hợp tác, cùng hùn vốn, quan hệ thuê và làm thuê hoặc quan hệ kinh doanh chuỗi giữa người sử dụng và TAITRA.
  3. Tính phân tách. Bất kỳ điều nào thuộc điều khoản sử dụng này nếu bị bất cứ tòa án thẩm quyền nào coi là không thể thi hành hoặc vô hiệu lực, thì điều đó hoặc một phần của nó phải được xóa bỏ khỏi điều khoản sử dụng này, và các điều hoặc bộ phận còn lại của điều khoản sử dụng này được giữ lại đầy đủ hiệu lực. Các điều hoặc phần nội dung không thể thi hành hoặc vô hiệu lực phải sửa đổi trong phạm vi pháp luật cho phép cố gắng ở mức cao nhất để có thể đạt được mục đích mà các điều hoặc phần nội dung đó muốn đạt được.
  4. Tiêu đề. Tiêu đề của điều khoản sử dụng này chỉ để tiện tham khảo tiện, không được dùng cho các phạm vi gồm định nghĩa, giới hạn, giải thích hoặc hướng dẫn nội dung các điều khoản.
  5. Không từ bỏ quyền lợi. Khi người sử dụng vi phạm điều khoản sử dụng này, từ bỏ hoặc không thực hiện quyền lợi hoặc áp dụng hành động, TAITRA không được coi là từ bỏ quyền được áp dụng hành động đối với các hành vi khác về vi phạm hợp đồng của người sử dụng.
  6. Chuyển nhượng. TAITRA có quyền chuyển nhượng điều khoản sử dụng này cho bất kỳ a hoặc bất kỳ thực thể nào, nhưng người sử dụng không được chuyển nhượng điều khoản sử dụng này cho bất kỳ a hoặc bất kỳ thực thể nào, nhưng trường hợp được sự đồng ý của TAITRA, thì không thuộc giới hạn này.
  7. Ngôn ngữ. Nếu bản dịch của điều khoản sử dụng này dịch sang các ngôn ngữ khác có bất kỳ sự không thống nhất nào đối với phiên bản tiếng Trung phồn thể, thì lấy phiên bản tiếng Trung phồn thể làm chuẩn.